top of page

Vedtekter for Norsk selskap for akuttmedisin (NORSEM)

 

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Norsk selskap for akuttmedisin. På engelsk vil

foreningens navn være Norwegian Society for Emergency Medicine

(NORSEM). NORSEM vil være det offisielle akronymet.

§ 2 NORSEM slutter seg til International Federation for Emergency

Medicine’s definisjon av akuttmedisin: “Akuttmedisin er et fagområde som

omhandler kunnskap og ferdigheter nødvendig for forebygging,

diagnostisering og håndtering av akutte sykdommer og skader. Akuttmedisin

omfatter somatiske og psykiske akutte tilstander som affiserer alle mennesker

uavhengig av alder, kjønn eller rase. Akuttmedisin omhandler også en

forståelse for utvikling av prehospital akuttmedisin og behandling i

akuttmottaket, samt ferdigheter og kunnskap nødvendig for denne

utviklingen.”

§ 3 Formål

NORSEM er en frivillig interesseorganisasjon for leger som vil primært

arbeide for å bedre akuttmedisinen i Norge. NORSEM er en spesialforening

under den norske legeforening. Et viktig mål er å øke den legefaglige

kompetansen og tilgjengeligheten i norske akuttmottak, samt styrke den

akuttmedisinske kompetansen hos alle leger som ser akutte pasienter.

Foreningen vil fremme utveksling av akuttmedisinsk kunnskap og ferdigheter,

samt samarbeid, mellom leger og helsepersonell som jobber innen eller har

interesse for akuttmedisin. Selskapet vil fremme forskning, utvikling og

utdanning innen akutt- og mottaksmedisin i Norge. Selskapet jobber for at

akuttmedisin skal bli en egen spesialitet slik man ser internasjonalt.

Foreningsarbeidet skal utføres i henhold til legefaglig etikk og moral, samt i

henhold til Den norske legeforenings lover og regler. NORSEM vil utvikle

nasjonale og internasjonale samarbeidsarenaer for akutt- og mottaksmedisin

og opprettholde nær kontakt med tilsvarende organisasjoner i Sverige

(SWESEM) og Danmark (DASEM).

§ 4 Juridisk person

NORSEM er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og

begrenset ansvar for gjeld.

§ 5 Medlemskap

Som ordinære medlemmer opptas leger med interesse for akuttmedisin som

sympatiserer med foreningens formål (jfr. §3). For å oppnå ordinært medlemskap må

legene være medlemmer i Den norske legeforeningen. Medlemskap tegnes ved å

kontakte NORSEM. Utmeldelse skjer skriftlig med 1 måneds varsel. Utenlandske leger,

annet helsepersonell, studenter og interesserte personer kan være delmedlemmer.

§ 6 Stemmerett og valgbarhet

Alle ordinære medlemmer (leger) har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i

foreningen. Delmedlemmer har ikke stemmerett og kan ikke ha tillitsverv.

§ 7 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett

eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen.

Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 8 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan mottar ingen honorar for sitt arbeid, men kan få refusjon for

faktiske utgifter. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal

fremgå av budsjett og regnskap.

§ 9 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Styret innkaller til årsmøte med

minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i

pressen eller på foreningens internett hjemmeside (www.norsem.no). Forslag

som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før

årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1

uke før årsmøtet.

Alle medlemmer (både ordinære og delmedlemmer) har adgang til årsmøtet.

Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som

møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved

fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er

oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles

og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i

forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av

Norsk selskap for akuttmedisin.

§ 11 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet

med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses

som ikke avgitt.

Valg skal foregå skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte

kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme

avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater

som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er

blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall

kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke

avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten

av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene

som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres

valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses

valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved

valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har

oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn

halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige

kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest

stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

En person kan inneha flere verv i foreningen.

§ 12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Behandle Norsk selskap for akuttmedisins årsmelding

2. Behandle Norsk selskap for akuttmedisins regnskap i revidert stand

3. Behandle innkomne forslag

4. Fastsette kontingent

5. Vedta Norsk selskap for akuttmedisins budsjett

6. Velge:

a) Leder og nestleder

b) PR-ansvarlig

c) Styremedlem (maks 5 personer)

d) Kasserer og dennes stedfortreder

§ 13 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en

tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14

dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som

er kunngjort i innkallingen.

§ 14 Styret

Selskapet ledes av et styre på minimum tre medlemmer. Styret er høyeste

myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver

og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Norsk selskap for

akuttmedisins økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende

instrukser og bestemmelser.

4. Representere Norsk selskap for akuttmedisin utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av

styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak

fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller

møtelederens stemme dobbelt.

§ 15 Grupper/avdelinger

Norsk selskap for akuttmedisin kan organiseres med avdelinger og/eller

grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer.

Norsk selskap for akuttmedisins årsmøte bestemmer opprettelsen av

avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Norsk selskap

for akuttmedisin, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller

representere Norsk selskap for akuttmedisin utad uten styrets godkjennelse.

§ 16 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært

årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte

stemmene.

§ 17 Oppløsning

Oppløsning av Norsk selskap for akuttmedisin kan bare behandles på

ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles

ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Norsk

selskap for akuttmedisins. Vedtak om sammenslutning og nødvendige

vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene

om vedtektsendring, jfr. § 15.

Siste endring 1/9/2014

bottom of page